Regler for elektronisk tjenesteyting

REGLER

for elektronisk tjenesteyting

innenfor HR Panorama-systemet

tilhørende HR Panorama AS.

gjeldende fra 1. oktober 2023

 

§ 1 Definisjoner

1. Regler – disse reglene.

2. System – et informatisk system kalt HR Panorama som tilbys til Brukeren elektronisk som en SaaS-løsning ved hjelp av nettleseren, som muliggjør håndtering av HR-prosesser.

3. Tjenesten – en nettportal tilgjengelig på adressen https://hrpanorama.no/ 

4. Tjenesteleverandør – HR PANORAMA AS Aksjeselskap, med hovedkontor i Oslo, med adressen c/o BDT VIKEN Hoffsveien 15, 0275 OSLO, Registrert i Foretaksregisteret, Organisasjonsnummer: 931 465 619, e-postadresse: [email protected].

5. Bruker – en enhet som benytter seg av tjenesten levert av Tjenesteleverandøren.

6. SaaS – Software programvare – en tjenestemodell som bruker skybasert databehandling som gjør det mulig for Brukeren å bruke applikasjoner som kjører på skyinfrastruktur levert av Tjenesteleverandøren, tilgjengelig på ulike klientenheter via nettleseren eller applikasjonsklienten.

7. Bruker – en person som er autorisert av Brukeren til å bruke Systemet.

8. Kandidat – en person som søker ansettelse hos en bestemt Bruker, der rekrutteringsprosessen håndteres i Systemet.

9. Ansatt – en person som er ansatt hos en bestemt Bruker, og hvis profil er opprettet i Systemet.

10. Profil – en funksjonalitet i kontoen som lar Brukeren legge inn valgt informasjon, inkludert tidligere ansettelsesforhold, kvalifikasjoner, utdanningshistorikk og andre ferdigheter tilknyttet ansatte.

11. Tjeneste – tjenesten som leveres av Tjenesteleverandøren til Brukeren, inkludert tilgang til Systemet og tilhørende tjenester.

12. Avtale – den juridiske forbindelsen mellom Tjenesteleverandøren og Brukeren, der Tjenesteleverandøren leverer Tjenesten til Brukeren.

13. Abonnementsperiode – perioden der Tjenesten blir levert til Brukeren.

14. Abonnementsavgift – avgiften betalt av Brukeren for bruk av Tjenesten, fastsatt i samsvar med gjeldende prisliste på tidspunktet for bestilling av Tjenesten, justert for eventuelle rabatter og tilbud gitt av Tjenesteleverandøren.

15. Prisliste – informasjon om den gjeldende abonnementsavgiften tilgjengelig på en av undernettstedene til Tjenesten.

16. Subdomene – en dedikert underdomene på internett for Brukeren, som gir tilgang til Systemet.

17. Verk – verk i henhold til loven om opphavsrett og beslektede rettigheter, som Brukeren vil publisere som en del av bruk av Tjenesten eller valgte tjenester.

18. Profil – bilde, navn, etternavn og identitet av Brukeren 

19. Servicevindu – perioden der Tjenesteleverandøren vil implementere endringer, inkludert oppdateringer og rettelser, i Systemet.

 

§ 2. Generelle bestemmelser

1. Reglene fastsetter vilkårene for tjenestelevering fra Tjenesteleverandøren, bruksregler for Tjenesten, samt forpliktelser for Brukeren og Tjenesteleverandøren.

2. Tjenesteleverandøren forplikter seg til å levere tjenester til Brukeren i henhold til omfanget og betingelsene fastsatt i reglene.

3. Brukeren forplikter seg til å bruke Systemet i samsvar med prinsippene fastsatt i reglene, gjeldende lovgivning og prinsipper for sosial samhandling.

4. Bruk av Tjenesten innebærer aksept av vilkårene fastsatt i reglene og personvernpolitikken.

5. Brukeren er forbudt å levere innhold som er ulovlig eller støtende. Brukeren er forpliktet til å bruke Tjenesten og Systemet på en måte som ikke forstyrer deres funksjon.

6. Tjenesteleverandøren vil implementere nødvendige tiltak for å beskytte sin infrastruktur mot uautoriserte handlinger fra tredjeparter. Derfor kan de følgende truslene som er nevnt nedenfor, kun være potensielle, men de bør tas i betraktning ved bruk av elektronisk tjenesteyting. Spesifikke trusler knyttet til bruk av elektronisk tjenesteyting inkluderer muligheten for at uautoriserte personer får tilgang til data som overføres via nettverket eller lagres på tilkoblede datamaskiner, og inngrep i disse dataene, noe som kan føre til tap, uautoriserte endringer eller hindringer i bruk av tjenester som tilbys via nettsider.

7. Bestemmelsene i reglene som gjelder for forbrukere, gjelder tilsvarende for en fysisk person som inngår en avtale direkte knyttet til deres økonomiske aktivitet, når innholdet i avtalen tydelig viser at den ikke har en yrkesmessig karakter for den personen, spesielt basert på virksomheten de driver, slik det fremgår av bestemmelsene om sentralregisteret og informasjon om økonomisk aktivitet.

§ 3. Generelle vilkår for tjenestelevering

1. Tjenesteleverandøren leverer tjenesten mot betaling, med mindre annet fremgår av reglene eller tilbudet tilgjengelig på portalen.

2. Tjenesteleverandøren forplikter seg til å levere følgende tjenester til Brukerne generelt sett:

a. Å gi Brukeren tilgang til Systemet i SaaS-modell, som muliggjør utførelse av handlinger knyttet til innsamling og behandling av data, generering av data og dokumenter.

b. Lagring av data som Brukeren har lagt inn i Systemet i samsvar med vilkårene fastsatt i reglene.

c. Oppdatering av Systemet slik at Brukerne kan bruke det i tråd med formålet.

d. Arkivering av data og sikring av dem mot tap.

3. Omfanget av tjenesten inkluderer ikke spesifikt opplæring og opplæring i bruk av Systemet, konfigurasjon og tilpasning av Systemet til Brukerens behov. Etter anmodning fra Brukeren og mot en ekstra avgift kan omfanget av tjenesten utvides med tilleggsaktiviteter/operasjoner, inkludert implementering av Systemet hos Brukeren.

4. Tjenesteleverandøren garanterer tilgjengeligheten av Systemet på nivået av 99% av tiden i abonnementsperioden. Servicevinduer som forekommer hver lørdag mellom 22:00 og 23:59 i polsk tid regnes ikke med i abonnementsperioden, og deres forekomst påvirker ikke tilgjengelighetsnivået for Systemet. Med mindre det er begrunnede tilfeller, hvor Brukeren blir varslet på forhånd gjennom en melding som vises i Systemet, vil Tjenesteleverandøren ikke utføre arbeid som utelukker Brukerens bruk av Systemet utenfor servicevinduene.

5. Tjenesteleverandøren har rett til å avbryte tjenesteleveringen hvis det er nødvendig å utføre arbeid på Systemet utenfor de avtalte servicevinduene som ikke kunne planlegges på forhånd og som ikke kan utføres uten avbrudd i tjenesteleveringen. I slike tilfeller vil abonnementsavgiften bli redusert i henhold til varigheten av avbruddet i forhold til hele abonnementsperioden. Hvis avbruddet skyldes forhold som ikke er under Tjenesteleverandørens kontroll, og Tjenesteleverandøren informerer Brukeren om det, vil ikke dette avbruddet bli tatt med i beregningen av Systemets tilgjengelighetsparameter.

6. Tjenesteleverandøren foretar jevnlig og etter eget skjønn tiltak for å tilpasse Systemet til teknologisk utvikling og markedsbehov, slik at det kan sikres at bruk av Systemet er i tråd med dets tiltenkte formål. Dette kan medføre endringer i tjenestens innhold, som nye eller endrede funksjoner og tilpasninger til nye teknologier. Disse endringene vil imidlertid ikke medføre vesentlige begrensninger i funksjonaliteten som er beskrevet for Systemet for vanlige brukere.

7. Tjenesteleverandøren vil gjøre rimelige anstrengelser for å tilpasse den gjeldende versjonen av Systemet til endringer i gjeldende lovgivning innenfor avtaleperioden (for eksempel endringer i lønnsbeskatningssatser eller skattemeldingsskjema for forskuddsskatt), men kun innenfor funksjonaliteten som er inkludert i Systemet.

8. De nødvendige tekniske kravene for bruk av tjenesten av Brukeren inkluderer:

a. En enhet med tilgang til internett.

b. En nettleser (Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari) oppdatert til siste versjon, som støtter informasjonskapsler (cookies) og JavaScript.

c. Tilgang til elektronisk e-post.

 

9. Brukeren er ansvarlig for kostnadene knyttet til tilgang til internett og datatransmisjon i henhold til sin internettleverandørs prisliste.

 

§ 4. Inngåelse av avtalen

1. En forutsetning for å starte arbeidet i Systemet er at Brukeren registrerer seg.

2. For å inngå avtalen må Brukeren gjennomføre registrering ved å fylle ut skjemaet tilgjengelig på https://signup.hrpanorama.app/.

3. Ved registrering må Brukeren oppgi de opplysningene som er angitt i skjemaet.

4. Brukeren er forpliktet til å oppgi bare sanne opplysninger.

5. Under registreringen må Brukeren akseptere reglene. Aksept av reglene anses som en erklæring om at Brukeren har lest og akseptert innholdet i reglene, inkludert vedlegg, og frivillig inngått avtale med Tjenesteleverandøren.

6. Tilgang til Systemet blir gitt umiddelbart etter registrering.

7. Som en del av tildelingen av tilgang blir det opprettet en subdomene i hrpanorama.app-domene for Brukeren, som brukes til å logge inn i Systemet.

8. Avtalen om tjenestelevering inngås for en bestemt periode på grunnlag av automatisk fornyelse av abonnementet (dvs. uten behov for separat erklæring) for en abonnementsperiode på en måned.

9. Den første abonnementsperioden beregnes nøyaktig fra datoen og klokkeslettet for aktivering av tilgangen til Systemet og avsluttes i neste kalendermåned på samme dato og klokkeslett som startet perioden. Hvis en slik dato ikke eksisterer i neste kalendermåned, avsluttes perioden på første dag i den påfølgende kalendermåneden på samme klokkeslett som aktiveringstidspunktet. Påfølgende abonnementsperioder beregnes tilsvarende, med utgangspunkt i at starten av en ny abonnementsperiode er øyeblikket etter avslutningen av den forrige abonnementsperioden. Brukeren kan velge å benytte seg av en gratis prøveperiode som beregnes fra datoen og klokkeslettet for aktivering av prøvetilgangen til Systemet og varer i 14 dager tilsvarende aktiveringstidspunktet. Hvis Brukeren bestemmer seg for å kjøpe et betalt abonnement før prøveperioden utløper og betaler abonnementsavgiften, vil den første abonnementsperioden begynne ved slutten av prøveperioden.

10. Tjenesteleverandøren kan også innføre spesielle vilkår og betingelser for samarbeid for utvalgte grupper av Brukere. I slike tilfeller skal disse vilkårene og betingelsene gjelde sammen med de individuelle vilkårene og betingelsene i avtalen (“Individuelle vilkår og betingelser for samarbeid”) som angir vilkårene og betingelsene for samarbeidet samt unntak og endringer i anvendelsesområdet for disse vilkårene og betingelsene. Ved oppsigelse av de individuelle vilkårene, som skjer i henhold til de individuelle vilkårene, vil Bruker som har brukt dem, automatisk fortsette å bruke tjenesten i henhold til disse vilkårene, og betaling av abonnementet i henhold til disse vilkårene er en forutsetning for dette. Tjenestemottakeren kan også si opp videre bruk av tjenesten med 1 måneds oppsigelsestid.

11. Tilgangen utløper når Brukeren velger å ikke fornye abonnementet, eller hvis betalingen ikke kan gjennomføres ved bruk av den valgte betalingsmetoden, og det ikke lykkes å kreve betaling i samsvar med § 5 punkt 3 i reglene.

12. Avbestilling av abonnementet bør meldes fra av Brukeren senest før utløpet av gjeldende abonnementsperiode. Brukeren kan avbryte abonnementet ved å bruke funksjonaliteten “Avbryt abonnement” tilgjengelig i Systemet.

13. Ved avbestilling av abonnementet forblir tilgangen til Systemet aktiv til slutten av den betalte abonnementsperioden.

14. Tjenesteleverandøren forbeholder seg retten til å endre abonnementsavgiftene i tilfelle av vesentlige grunner. Alle slike prisendringer vil imidlertid tre i kraft ikke tidligere enn 31 dager etter at melding om endringen er sendt til Brukeren. Meldingen kan også gis i form av en kunngjøring som vises i Systemet. Vesentlige grunner som kan rettferdiggjøre endring av abonnementsavgiftene inkluderer spesielt økte kostnader for tjenestene levert av eksterne parter til Tjenesteleverandøren eller andre kostnader som er nødvendige for å levere Tjenesten, endringer i skatter og andre offentlige avgifter som pålegger Tjenesteleverandøren, endringer i lovgivningen som pålegger Tjenesteleverandøren ytterligere forpliktelser og genererer kostnader, og utvidelse av Systemet med ekstra funksjonaliteter. Overdreven bruk av systemets e-post- og SMS-funksjonalitet til andre formål enn det den er ment for, f.eks. til reklame- og markedsføringsformål, anses også som en berettiget grunn til å øke abonnementsavgiftene. Manglende avbestilling av abonnementet av Brukeren etter å ha mottatt meldingen nevnt i forrige setning, vil anses som aksept av endringene i abonnementsavgiften.

 

§ 5. Betalingsmetoder og vilkår

1. Abonnementsavgiften blir periodisk belastet en gang i måneden til Brukeren avslutter Tjenesten. Avgiften blir belastet på grunnlag av en faktura som utstedes innen den 5. i påfølgende måned for den foregående (månedlige) abonnementsperioden.. Endringer i tilgjengelige betalingsmetoder, inkludert bytte av betalingsleverandør eller bankkontonummer for Tjenesteleverandøren, utgjør ikke endringer i disse reglene og kan foretas ensidig av Tjenesteleverandøren med varsel til Brukeren, som også kan gis ved å vise en melding i Systemet.

2. Fakturaer sendes elektronisk til den e-postadressen Bruker har oppgitt. Betalingsfristen for fakturaen er 10 virkedager. Bruker aksepterer å motta MVA-fakturaer i elektronisk form uten tjenesteleverandørens signatur.

3. Hvis betalingen ikke kan gjennomføres på grunn av utløpt gyldighet, mangel på midler eller andre årsaker, har Tjenesteleverandøren rett til å suspendere tilgangen til Systemet til betaling blir gjennomført ved bruk av riktig betalingsmetode, etter å ha sendt en e-postmelding til Brukeren som minner om utestående abonnementsavgift og fastsetter en frist på minst 7 dager.

4. Betalingstidspunktet anses å være den korrekte godkjenningen fra operatøren av det elektroniske betalingssystemet eller kreditering av bankkontoen som er oppgitt av Tjenesteleverandøren.

§ 6. Regler for bruk av Systemet

1. For å kunne bruke Systemet, er det nødvendig å ha en enhet som oppfyller kravene nevnt i §3 pkt. 8 i forskriften.

2. Tilgang til Systemet for Brukere tildeles av Tjenesteleverandøren ved opprettelse av en konto ved hjelp av funksjonaliteten som er tilgjengelig i Systemet.

3. Brukeren er ansvarlig for handlingene utført av Brukere i Systemet, samt av personer som får tilgang til Systemet på grunn av manglende sikring fra Brukeren til tredjeparter (for eksempel ved å avsløre påloggingsinformasjon eller utilstrekkelig sikring av denne informasjonen, manglende utlogging av Brukeren fra Systemet, manglende endring av påloggingsinformasjon i tilfelle mistanke om at den er blitt avslørt), som om det var deres egne handlinger.

4. Brukeren er utelukkende ansvarlig for måten Systemet blir brukt på, lovligheten av bruken til formålene til den virksomheten som Brukeren driver, riktig behandling av data ved hjelp av Systemet og de oppnådde resultatene. Dette inkluderer spesielt overholdelse av lovpålagte krav knyttet til bruk, lagring og arkivering av Brukerens data. Tjenesteleverandøren gir ingen garantier for at Systemet er tilpasset for å drive virksomhet på den måten som Brukeren driver den.

5. Etter aktivering av systemet bør Tjenestemottakeren umiddelbart sjekke om det fungerer korrekt før de begynner å bruke systemet på riktig måte. Eventuelle feil skal rapporteres per e-post [email protected] til Tjenesteleverandøren umiddelbart. Manglende rapportering fra Tjenestemottakeren vil bli betraktet som bekreftelse på at systemet er levert i god stand.

6. Tjenestemottakeren forplikter seg til ikke å:

a. Endre, forstyrre, blokkere, overbelaste, avbryte, eller bremse ned normal drift av systemet, vanskeliggjøre tilgangen til det eller på noen måte forstyrre bruken av det av tredjeparter.

b. Overføre eller distribuere virus, trojanske hester, ormer, infiserte filer eller lignende ødeleggende elementer innenfor systemet.

c. Levere og distribuere ulovlig innhold eller innhold som skader omdømmet eller interessene til Tjenesteleverandøren eller tredjeparter gjennom systemet.

 

§ 7. Prosedyre ved reklamasjon

1. Tjenesteleverandøren forplikter seg til å umiddelbart gjøre nødvendige tiltak for å rette opp feil som hindrer tilgangen til eller riktig bruk av systemet, med hensyn til den nødvendige arbeidstiden for å rette opp feilen.

2. Hvis tjenesteleverandøren ikke leverer eller leverer tjenesten utilstrekkelig, har tjenestemottakeren rett til å sende inn en skriftlig klage eller en klage via e-post til tjenesteleverandørens e-postadresse.

3. En korrekt inngitt klage skal inneholde tjenestemottakerens identifikasjon (navn og adresse til e-post), klageens emne med angivelse av perioden det gjelder, samt omstendighetene som begrunner klagen. Hvis utilstrekkelige opplysninger er oppgitt, vil tjenesteleverandøren be tjenestemottakeren om å supplere informasjonen.

4. Klagen behandles av tjenesteleverandøren innen 14 dager etter mottakelsen av klagen. Informasjon om hvordan klagen blir behandlet, blir sendt til tjenestemottakeren via en melding sendt til deres e-postadresse.

5. Hvis tjenesteleverandøren ikke behandler klagen innen den tidsrammen som er angitt i punkt 4, betraktes klagen som akseptert.

 

§ 8. Tjenesteleverandørens ansvar

1. Tjenesteleverandøren informerer om at i samsvar med artikkel 15 i loven av 18. juli 2002 om elektroniske tjenester, er de ikke forpliktet til å verifisere data som blir overført, lagret eller gjort tilgjengelig av dem i samsvar med artiklene 12-14 i nevnte lov, med mindre disse dataene kommer fra dem selv.

2. Tjenesteleverandøren er ikke ansvarlig for forpliktelser som tjenestemottakerne har som følge av deres handlinger eller unnlatelser i forbindelse med tjenesten.

3. Tjenesteleverandøren er ikke ansvarlig for dataene som tjenestemottakerne legger inn på tjenesteleverandørens nettsider eller i systemet, og de er ikke ansvarlige for handlinger utført av tjenestemottakeren som har forårsaket skade på tjenestemottakeren selv, andre tjenestemottakere eller tredjeparter, eller som har hindret eller vanskeliggjort leveringen av tjenester fra tjenesteleverandøren.

4. Tjenesteleverandøren er ikke ansvarlig for skader påført tjenestemottakeren dersom de skyldes:

a. Force majeure-hendelser som ikke kunne forutses, og hvis forekomst var uunngåelig – med mindre konsekvensene av hendelsen kunne ha blitt unngått.

b. Feil bruk av tjenesten, spesielt i strid med reglene i reglementet, forholdet mellom partene og normene for samfunnsatferd.

c. Tjenestemottakerens deling av innhold med tredjeparter ved bruk av tjenesten.

d. Bruk av autentiseringsinformasjon for tilgang til systemet av tredjeparter, dersom disse tredjepartene har fått tilgang til informasjonen som følge av tjenestemottakerens avsløring eller utilstrekkelig sikring av informasjonen fra tjenestemottakerens side.

e. Avbrudd i tilgjengeligheten av systemet som oppstår som følge av tekniske pauser, utvikling eller reparasjon av systemet, samt omstendigheter som er utenfor tjenesteleverandørens kontroll.

5. Tjenesteleverandøren er kun ansvarlig for faktiske skader påført tjenestemottakeren. Tjenesteleverandørens ansvar overfor tjenestemottakeren er i alle tilfeller begrenset til beløpet av abonnementsavgiften som tjenestemottakeren har betalt til tjenesteleverandøren for én abonnementsperiode. Innenfor grensene tillatt av loven, begrenses det samlede erstatningsansvaret til tjenesteleverandøren for alle skader påført tjenestemottakeren i forbindelse med bruk av systemet til beløpet som tilsvarer summen av abonnementsavgiftene betalt av tjenestemottakeren i de siste tolv månedene med bruk av systemet, og hvis tjenestemottakeren har brukt systemet i en kortere periode, beløpet som er betalt for hele perioden med bruk av systemet.

 

§ 9. Avslutning av avtalen

1. Avtalen om tjenestelevering avsluttes som følge av:

a. avbestilling av abonnementet av tjenestemottakeren,

b. manglende betaling av abonnementsavgiften i samsvar med prislisten, til tross for forfall og resultatløs purring i samsvar med § 5, avsnitt 3 i vilkårene,

c. oppsigelse av avtalen fra tjenesteleverandørens side med oppsigelsesfrist,

d. avslutning av avtalen fra tjenesteleverandørens side uten oppsigelsesfrist,

e. dødsfall eller opphør av den juridiske enheten til tjenestemottakeren.

2. Tjenestemottakeren kan si opp avtalen når som helst ved å avbestille abonnementet i samsvar med vilkårene, eller ved å sende en separat skriftlig erklæring til tjenesteleverandøren via post eller e-post, med virkning fra slutten av den betalte abonnementsperioden.

3. Tjenesteleverandøren kan si opp avtalen om tjenestelevering når som helst med virkning fra slutten av den betalte abonnementsperioden.

4. Tjenesteleverandøren har rett til å avslutte avtalen uten oppsigelsesfrist hvis:

a. Tjenestemottakeren bryter vilkårene i avtalen,

b. Tjenestemottakeren bruker systemet på en måte som ikke er i samsvar med dets parametere eller formål,

c. Tjenestemottakeren handler til skade for tjenesteleverandøren, andre tjenestemottakere eller tredjeparter,

d. Tjenestemottakeren utfører ulovlige handlinger, inkludert handlinger som kan føre til eller resultere i brudd på datasikkerheten i systemet,

e. Tjenesteleverandøren avslutter virksomheten knyttet til tjenesteleveringen gjennom systemet.

5. Før avslutning av avtalen i henhold til § 9 pkt. 4 bokstav a) og b) i reglene, vil tjenesteleverandøren be tjenestemottakeren om å opphøre overtredelsene og gi en frist på minst 7 dager for å avstå fra slike overtredelser. Dette varselet kan gis skriftlig eller via e-post. Hvis overtredelsen nevnt i § 9 pkt. 3 bokstav a) eller b) i reglene er av betydelig eller gjentagende karakter, eller i tilfeller nevnt i § 9 pkt. 4 eller c) – e), vil ikke ytterligere varsel eller utløp av frist være nødvendig. En betydelig overtredelse av reglene vil spesielt anses som brudd på § 2 pkt. 5, § 4 pkt. 4, § 6 pkt. 7 og § 10 i reglene.

6. Etter avslutning av avtalen vil tjenesteleverandøren overføre tjenestemottakerens data som er samlet inn i systemet, inkludert data om brukerne. Overføringen av data vil skje innen 30 dager etter avslutningen av avtalen. Dataene vil bli overført elektronisk.

7. Tjenesteleverandøren har rett til å lagre dataene som er lagt inn i systemet av tjenestemottakeren eller brukerne som er autorisert av tjenestemottakeren i en periode på 12 måneder etter utløpet av kalenderåret der avtalen ble avsluttet, for arkivering, sikkerhetskopiering og eventuell håndhevelse eller forsvar av rettslige krav. Etter denne perioden kan alle data som er lagt inn i systemet av tjenestemottakeren eller brukerne autorisert av tjenestemottakeren bli permanent slettet uten mulighet for gjenoppretting, med mindre tjenesteleverandøren har en rettslig grunn eller lovlig interesse for fortsatt lagring av dataene (for eksempel i tilfelle pågående tvist med tjenestemottakeren).

 

§ 10. Immateriell eiendom

1. Alt innhold som er publisert på tjenesteleverandørens nettsider i systemet (inkludert grafikk, tekster, sideoppsett og logoer), som ikke kommer fra tjenestemottakeren, samt selve systemet og tjenesteleverandørens nettsider og alle elementer som utgjør dem, er beskyttet av lov og er tjenesteleverandørens eksklusive eiendom eller gjenstand for rettigheter (inkludert lisenser) som eies av tjenesteleverandøren. Bruk av dette innholdet og elementene av tjenestemottakeren, brukerne eller noen andre som handler på vegne av eller etter instruksjon fra tjenestemottakeren, utover normal bruk i samsvar med disse reglene, uten forhåndssamtykke fra tjenesteleverandøren, er forbudt og kan medføre erstatningsansvar og straffeansvar.

2. Bruken av tjenesteleverandørens system og bruk av tekst-, grafiske materialer, applikasjoner, databaser eller annet innhold og elementer nevnt i punkt 1, innebærer ikke at tjenestemottakeren får noen rettigheter til det nevnte innholdet eller elementene, spesielt innebærer det ikke ervervelse av immaterielle eiendomsrettigheter, opphavsrettigheter, rettigheter til know-how eller andre immaterielle eiendomsrettigheter. Tjenestemottakeren får kun en betalt, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv og tidsbegrenset lisens som gir rett til å bruke systemet i samsvar med formålet, uten rett til å underlisensiere. Innenfor denne lisensen kan tjenestemottakeren gi tillatelse til et fastsatt antall brukere til å bruke systemet, og tjenestemottakeren er fullt ansvarlig for handlingene og unnlatelsene til disse brukerne.

3. Det er spesielt forbudt å utføre følgende handlinger uten uttrykkelig tillatelse fra tjenesteleverandøren:

a) Kopiering, modifisering og elektronisk overføring eller på annen måte av systemet eller deler av det, samt individuelt innhold tilgjengelig gjennom det, eller noen annet innhold og elementer nevnt i punkt 1.

b) Hente innhold fra systemets databaser (unntatt databaser opprettet av tjenestemottakeren) og bruke dem helt eller delvis.

c) Få tilgang til å kopiere innhold opprettet eller plassert i systemet av andre tjenestemottakere eller brukere autorisert av dem.

 

§ 11. Personopplysninger

1. Tjenesteleverandøren følger prinsippene for beskyttelse av personopplysninger til tjenestemottakere og brukere som er fastsatt i lovgivningen, inkludert Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri bevegelse av slike opplysninger, og om oppheving av direktiv 95/46/EF. Tjenestemottaker forplikter seg til at alle brukere som handler på vegne av tjenestemottakeren, bare legger inn personopplysninger i systemet i den grad tjenestemottakeren har et tilstrekkelig rettslig grunnlag for det, og tjenestemottakeren bærer fullt ansvar for dette. Ved brudd på denne bestemmelsen er tjenestemottaker forpliktet til å frita tjenesteleverandøren for ethvert ansvar og erstatte eventuelle tap og kostnader som påføres tjenesteleverandøren som følge av dette. Detaljerte retningslinjer for behandling av brukernes personopplysninger er fastsatt i Personvernpolicyen.

2. Tjenesteleverandøren kan bare bruke personopplysninger til markedsføring av produkter og tjenester hvis de har tilstrekkelig rettslig grunnlag.

3. Personopplysninger som legges inn i systemet av tjenestemottakeren eller brukere autorisert av tjenestemottakeren, eller på annen måte samlet inn av tjenesteleverandøren i systemet, blir behandlet i henhold til Personopplysningsbehandlings avtalen som vedlegges disse retningslinjene og som aksepteres av tjenestemottakeren sammen med aksepten av disse retningslinjene, med mindre tjenesteleverandøren har sitt eget rettslig grunnlag for behandlingen.

§ 12. Avsluttende bestemmelser

1. Disse retningslinjene gjelder på ubestemt tid. Tjenesteleverandøren forbeholder seg retten til å endre disse retningslinjene. Hvis det gjøres endringer i retningslinjene, vil tjenesteleverandøren informere om dette på portalen og ved å vise en melding i systemet minst 14 kalenderdager før endringene trer i kraft. Endringer i retningslinjene i løpet av en kontinuerlig kontraktsperiode vil være bindende for begge parter hvis varsel er gitt i samsvar med forrige setning, og hvis tjenestemottakeren ikke sier opp avtalen innen en oppsigelsesfrist på 14 kalenderdager.

2. Tjenestemottakeren kan ikke overføre rettigheter og plikter som oppstår i henhold til avtalen med tjenesteleverandøren til en annen part uten forhåndsskriftlig samtykke fra tjenesteleverandøren.

3. For alle andre saker som ikke er regulert i disse retningslinjene, gjelder gjeldende polsk lovgivning.

4. Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med bestemmelsene i disse retningslinjene (inkludert utførelse eller tolkning av bestemmelsene) skal avgjøres av polske domstoler som er kompetente for tjenesteleverandørens juridiske adresse (med mindre annet følger av gjeldende lovgivning).

5. Disse retningslinjene trer i kraft fra og med 1. oktober 2023.

 

Prøv HR Panorama

x